Vertigo Profil

2020

Rezydualne zawroty głowy po manewrach terapeutycznych stosowanych u pacjentów z łagodnymi napadowymi położeniowymi zawrotami głowy.

Residual dizziness after repositioning maneuvers in patients with benign paroxysmal positional vertigo

 

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący rezydualnych nieukładowych zawrotów głowy (RD, residual dizziness) występujących u pacjentów pomimo prawidłowego wykonania manewru repozycyjnego w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy (BPPV, benign paroxysmal positional vertigo).